euEuropees bestuursrecht draait om de invloed van het Europese Unierecht op het Nederlandse bestuursrecht en in sommige gevallen het Nederlandse privaatrecht. Deze invloed is groot en doet zich op steeds meer nationale rechtsgebieden gelden.

Zo is Europees bestuursrecht aan de orde wanneer overheden ondernemingen subsidies of belastingvoordelen geven, of leningen kwijtschelden. Als daarmee niet zorgvuldig wordt omgegaan en geen melding wordt gedaan aan de Europese Commissie dan kan er sprake zijn van verboden staatssteun, waartegen concurrerende ondernemingen die dit voordeel niet krijgen zich tegen kunnen verzetten.

Ook wanneer een toezichthouder als de Nederlandse mededingingsautoriteit, de Nederlandse Zorgautoriteit of de OPTA actie onderneemt tegen ondernemingen omdat deze afspraken maken of een machtspositie hebben, is de combinatie van Nederlands bestuursrecht en Europees Unierecht aan de orde. Immers het Nederlandse mededingingsrecht is gekoppeld aan het Europese mededingingsrecht, zodat daar rekening mee gehouden moet worden. Toch moet ook in dat geval worden geprocedeerd op basis van het Nederlandse bestuursprocesrecht.

Een ander vakgebied waarop Europees bestuursrecht van belang is, is het aanbestedingsrecht. Het Nederlandse Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten is een omzetting van de Europese aanbestedingsrichtlijn. Bij de toepassing er van door aanbestedende diensten moet dus met deze richtlijn rekening worden gehouden zowel door de aanbestedende dienst als door de voorzieningenrechter die over conflicten oordeelt.

En tenslotte kan iedere EU-onderdaan met het Europees bestuursrecht in aanraking komen, ofwel omdat hij in een andere lidstaat dan zijn land van oorsprong woont, in een andere lidstaat diensten verricht of ontvangt of goederen importeert uit een andere lidstaat.

Elies Steyger heeft als specialist in dit vakgebied in ruime mate zaken behandeld op bovenstaande terreinen.